Het Kuikentje

De agrarische kinderopvang midden in de natuur

Even voorstellen

Mijn naam is Annemieke Korsman-Rosendaal, met veel passie en trots ben ik de eigenaar van onze kinderopvang Het Kuikentje.

Kinderopvang het Kuikentje ligt op ons terrein wat als voordeel heeft dat ik nauw betrokken ben bij het gehele proces.
Ons woonhuis is gesplitst, in het ene gedeelte woon ik samen met mijn man Ron, in het andere gedeelte wonen mijn ouders.

Als familie hebben wij allemaal een aandeel. Mijn man is in ons bedrijf mijn rechterhand en ondersteunt ons in onderhoud en administratieve activiteiten. Mijn moeder assisteert regelmatig tijdens het koken van een warme maaltijd, welke wij roulerend aanbieden. Tevens assisteert zij af en toe tijdens een lees- of knutselmoment.

Samen met Ron hebben wij drie volwassen kinderen. Inmiddels zijn wij de trotse opa en oma van een heel span kleinkinderen.
Wij zijn een echt familie bedrijf. Iedereen is betrokken en zowel mijn dochter Manon als mijn schoondochter Michelle hebben een actieve rol binnen Het Kuikentje.
Michelle heeft de administratie in haar beheer en Manon vervult naast haar functie pedagogisch medewerker ook de rol van pedagogische coach.

Na medio 1997 te zijn gestart als pedagogisch medewerker in de kinderopvang als herintredende en studerende moeder, ben ik mijn kennis en ervaring gaan uitbreiden door verder te studeren. Eerst heb ik de opleiding praktijkopleider gevolgd, waarna ik ben doorgegaan voor een studie pedagogisch coach, gevolgd door een studie pedagogiek en onderwijskunde.

Binnen de kinderopvang bestonden mijn werkzaamheden de laatste jaren uit het coördineren van alles rondom stages, zo ook het coachen van de pedagogisch medewerkers en het aanbieden van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Dit heb ik ongeveer 7 jaar gedaan. Daarvoor heb ik als pedagogisch medewerker alle doelgroepen doorlopen en de nodige ervaring opgedaan.

Door mijn liefde voor kinderen en mijn studie pedagogiek kreeg ik in 2014 het idee om een eigen kinderdagverblijf op te zetten.
Het idee is toen ontstaan om een kleinschalige agrarische kinderopvang op ons eigen terrein te starten. Dit is gerealiseerd onder de norm kinderopvang die voldoet aan de actuele veiligheids- en gezondheidseisen zoals gesteld voor de kinderopvang.

De agrarische visie komt voort uit de liefde voor dieren en het kweken van eigen groente en fruit. Door kinderen hiermee kennis te laten maken en erbij te betrekken, wil ik mij onderscheiden van de reguliere kinderopvang.

Het team

Wij zijn een vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires.
Gezamenlijk geven wij vorm aan onze kinderopvang. Met ieder zijn eigen talent en inspiratie. Doordat wij kleinschalig zijn is er veel betrokkenheid en zijn de communicatie lijnen kort. Zo zorgt het werken in een klein team er ook voor dat er dagelijks vaste gezichten op de groep staan.

Visie & Denkwijze

Naast rust, reinheid en regelmaat hechten wij veel waarde aan de woorden: respect, ruimte, reflectie en resultaat. 

Omdat ieder kind uniek is vinden wij het bij Het Kuikentje belangrijk dat een kind in zijn eigen tempo mag ontwikkelen. Respect, voor het kind maar ook voor de ouders. Dit door vertrouwen te winnen, flexibel te zijn en open te staan voor zowel de eigenheid van het kind als de ouders. Op deze manier willen wij streven naar een relatie waarin het kind centraal staat.

De doelstelling van Het Kuikentje is om kinderen een vertrouwde en landelijke plek te bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt naar voren door kinderen veel buiten te laten spelen, vertrouwd te maken met dieren en de verzorging daarvan, daarnaast worden kinderen bewust betrokken bij het opkweken van groenten en fruit.

Er is hierbij bewust gekozen voor kleinschaligheid, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn om op de individuele behoeften van kinderen in te kunnen gaan en zo een juiste vertrouwensband op te bouwen.

Onze visie en pedagogische uitgangspunten zijn afgeleid van de Hongaarse pedagoog en kinderarts Emmi Pikler. Haar benadering kenmerkt zich door twee principes:
• Respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band
• Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind

In de praktijk uit zich dit in:
• Bewust respectvol omgaan met de autonomie van het kind
• Het kind zoveel mogelijk de ruimte en de middelen aanbieden, zodat hij of zij uit zichzelf gaat ontdekken
• Het kind krijgt de kans in zijn/haar eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen
• Zorgmomenten zijn gestructureerd en er is steeds communicatie tussen kind en verzorger

“Als een kind de kans krijgt in zijn eigen verzorging een actieve deelnemer te zijn in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen.”

Emmi Pikler

Normen en waarden

Normen en waarden hebben voor ons als belangrijkste doel dat wederzijds vertrouwen, de sfeer en het gevoel de basis zijn om met elkaar om te gaan. Het belangrijkste doel wat wij willen bereiken is zoals wij dit noemen ‘het zuchtje van genoegen’.

‘Het zuchtje van genoegen’ bij zowel kinderen als ouders en collega’s maakt dat:
– de vertrouwensrelatie voor het kind kan groeien;
– de ouder met een prettig gevoel naar het werk gaat;
– de samenwerking onderling goed is.

Veiligheid in en om het kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf voldoet aan al de veiligheid- en gezondheidseisen gesteld door de GGD. In ons kwaliteitshandboek dat digitaal aanwezig is kunnen ouders de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inzien. Verder zijn er protocollen gericht op: kinderen, ouders, veiligheid en gezondheid.

Omdat wij een agrarische kinderopvang zijn voldoen wij aan al de eisen die hiervoor zijn gesteld. Hieronder valt onder andere het Zoönosen keurmerk.

Het pand is gebouwd onder de strengste norm wat betreft de brandveiligheid. Er is een branddeur, brandmelders, een goedgekeurde brandblusser, branddeken en een goedgekeurde EHBO doos. Er zijn een drietal vluchtroutes waarbij een beknopt ontruimingsplan hangt. Jaarlijks wordt er door de pedagogisch medewerkers een ontruiming geoefend en geëvalueerd in het teamoverleg.

Het pand wordt jaarlijks door de brandweer gekeurd en hiervan wordt een verslag naar de gemeente gestuurd.

Iedere pedagogisch medewerker is in het bezit van een kinder-EHBO-certificaat en iedere dag is er een bedrijfshulpverlener aanwezig.

Wij hebben een samenwerking met de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en zijn aangesloten bij het meldpunt SISA. Hiernaast zijn wij in het bezit van het protocol meldcode kindermishandeling. De laatste ontwikkelingen betreffende de meldcode zijn in ons pedagogisch beleid verwerkt.

Naast de dagelijkse observaties en overdrachten zijn er jaarlijkse welbevinden momenten waarin er gericht gekeken wordt naar de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Ieder kind heeft een eigen mentor, zij is het aanspreekpunt voor ouders en zij is ook degene die actie onderneemt als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van het kind.

Een welbevinden gesprek is een individueel gesprek met de ouders waarin het welbevinden van het kind wordt geëvalueerd. Het verslag hiervan komt in het kinddossier.

Al de personen die werkzaam zijn in onze kinderopvang, zo ook de inwonenden van het woonhuis, zijn in het bezit van een VOG. De arbeidsvoorzieningen zijn erop gericht dat er op een verantwoorde manier kan worden gewerkt. Wij hebben een protocol arbeidsvoorwaarden.

Het aanwezige meubilair voldoet aan de geldende richtlijnen kinderopvang en aan de wettelijke eisen voor ergonomische werkomstandigheden.

Wij werken met dagelijkse-, wekelijkse-, maandelijkse- en periodieke schoonmaak- en onderhoudslijsten. De wekelijkse en maandelijkse lijsten worden ingevuld nadat deze taken zijn uitgevoerd.

Er zijn twee pedagogisch medewerkers aandachtsfunctionaris van het proces en zij controleren o.a. de lijsten. Zo controleert zij ook de voeding op houdbaarheidsdata. Tijdens het teamoverleg staat veiligheid en hygiëne regelmatig op de agenda.