Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Over het kuikentje

Wie ben ik en wie zijn wij?

Visie

Erkend leerbedrijf

Veiligheid in en om het kinderdagverblijf


Locatie en inrichting

Veiligheid in en om het kinderdagverblijf.

Ons kinderdagverblijf voldoet aan al de veiligheid en gezondheidseisen gesteld door de GGD. In ons kwaliteitshandboek dat digitaal aanwezig is kunnen ouders de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inzien. Verder zijn er protocollen gericht op: Kinderen, ouders, veiligheid en gezondheid.
Omdat wij een agrarische kinderopvang zijn voldoen wij aan al de eisen die hiervoor zijn gesteld . Hieronder valt onder andere het Zoönosen keurmerk.

Het pand is gebouwd onder de strengste norm wat betreft de brandveiligheid. Er is een branddeur, brandmelders, een goedgekeurde brandblusser, branddeken en een goedgekeurde EHBO doos. Er zijn een drietal vluchtroutes waarbij een beknopt ontruimingsplan hangt. Jaarlijks wordt er door de pedagogisch medewerkers een ontruiming geoefend en geëavalueerd in het teamoverleg.

Het pand wordt jaarlijks door de brandweer gekeurd en hiervan wordt een verslag naar de gemeente gestuurd.
Iedere pedagogisch medewerker is in het bezit van een kinder-EHBOcertificaat en iedere dag is er een bedrijfshulpverlener aanwezig.

Wij hebben een samenwerking met de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en zijn aangesloten bij het meldpunt SISA. Hiernaast zijn wij in het bezit van het protocol meldcode kindermishandeling. De laatste ontwikkelingen betreffende de meldcode zijn in ons pedagogisch beleid verwerkt.

Naast de dagelijkse observaties en overdrachten zijn er jaarlijkse welbevinden momenten waarin er gericht gekeken wordt naar de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Ieder kind heeft een eigen mentor, zij is het aanspreekpunt voor ouders en zij is ook degene die actie onderneemt als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van het kind. Een welbevinden gesprek is een individueel gesprek met de ouders waarin het welbevinden van het kind wordt geëvalueerd. Het verslag hiervan komt in het kinddossier.
Al de personen die werkzaam zijn in onze kinderopvang, zo ook de inwonenden van het woonhuis, zijn in het bezit van een VOG.

De arbeidsvoorzieningen zijn erop gericht dat er op een verantwoorde manier kan worden gewerkt. Wij hebben een protocol arbeidsvoorwaarden.

Het aanwezige meubilair voldoet aan de geldende richtlijnen kinderopvang en aan de wettelijke eisen voor ergonomische werkomstandigheden.
Wij werken met dagelijkse-, wekelijkse-, maandelijkse- en periodieke schoonmaak- en onderhoudslijsten. De wekelijkse en maandelijkse lijsten worden ingevuld nadat deze taken zijn uitgevoerd.
Er zijn twee pedagogisch medewerkers aandachtsfunctionaris van het proces en zij controleren o.a. de lijsten. Zo controleert zij ook de voeding op houdbaarheidsdata. Tijdens het teamoverleg staat veiligheid en hygiëne regelmatig op de agenda.

Tijdens het teamoverleg staat veiligheid en hygiëne regelmatig op de agenda.