Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Werkwijze

Werkwijze

Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Schade en aansprakelijkheid


Contract

Kwaliteit.

Naast de reguliere PW 3/4 en HBO-opleidingen hebben medewerkers van Het Kuikentje verschillende opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd ter bevordering van de competenties en vakbekwaamheid zoals:

Alle betrokkenen en medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag - "VOG". Wat inhoud dat nieuwe medewerkers en betrokkenen gescreend worden door justitie voor de werkzaamheden in de kinderopvang.

Deskundigheid
Sinds dit jaar hebben wij een beleidsmedewerker en een pedagogische coach. Dit zijn twee medewerkers welke zich naast hun taak als pedagogisch-medewerker hebben ontwikkeld en geschoold tot bovenstaande functie.


Heen- en weerboekje.

Van ieder kind wordt er maandelijks een heen- en weerboekje bijgehouden gedurende de tijd dat het kind bij ons op de opvang verblijft.
Dit met als doel informatie uit te wisselen. Wij schrijven 1 maal per maand een individueel verslagje aan het kind. Hierdoor kan de ontwikkeling van het kind worden gevolgd en is er een leuke herinnering voor later.
Bij baby’s informeren wij ook altijd over de slaaptijden en schrijven wij op wat het kind gegeten heeft.
Natuurlijk is er altijd bij het brengen en ophalen een mondelinge overdracht.

Vaste gezichtenregeling.
Omdat we bij Het Kuikentje het belang van stabiele groepen vanuit onze visie onderschrijven, kiezen wij ervoor om met vaste dagen te werken. Dit geeft de rust en vertrouwdheid waar kinderen behoefte aan hebben.
Uw kind heeft wekelijks te maken met vaste pedagogisch medewerkers, waarvan er minimaal 1 dag de mentor van uw kind aanwezig is. Zij is voor u en uw kind het vertrouwde aanspreekpunt en volgt uw kind in zijn of haar ontwikkeling.
Van de vaste gezichten kan worden afgeweken bij ziekte en vakantie.

Beroepskracht kind-ratio voor baby’s
Voor baby’s worden strengere regels gehanteerd met betrekking op het vaste gezichten criteria. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat kinderen onder 1 jaar, ten minste twee vaste pedagogisch medewerker zien per week, tijdens zijn/haar aanwezigheid bij Het Kuikentje.

Oudercommissie:
De oudercommissie bestaat uit 4 leden. Dit zijn 3 ouders die zich hier vrijwillig voor hebben aangemeld. Drie keer per jaar heb ik als eigenaar samen met de oudercommissie een bijeenkomst De taken die o.a. bij de oudercommissie behoren zijn:

Klachtenprocedure
Kinderopvang Het Kuikentje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.
Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende. Zij is te bereiken via: info@kinderopvanghetkuikentje.nl

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Waarna de klachtencommissie zal worden geformeerd.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op de website van de Geschillencommissie.