Home    Locatie    Vacatures    Openingstijden    Contact

Werkwijze

Werkwijze

Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Schade en aansprakelijkheid


Contract

Kwaliteit.

Naast de reguliere PW 3/4 en HBO-opleidingen hebben medewerkers van Het Kuikentje verschillende opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd ter bevordering van de competenties en vakbekwaamheid zoals:

In 2018 zullen pedagogisch medewerkers de cursus ‘Werken met baby’s” gaan volgen. Tevens zullen de pedagogisch medewerkers per 1 januari 2019 voldoen aan de 3F-taaleis

Daarnaast zijn al de medewerkers, in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag - "VOG".

Heen- en weerboekje.
Van ieder kind wordt er wekelijks een heen- en weerboekje bijgehouden gedurende de tijd dat uw kind bij ons op de opvang verblijft. Dit met als doel informatie uit te wisselen. Wij schrijven 1 maal per week een individueel verslagje aan uw kind. Hierdoor kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen en heeft uw kind een leuke herinnering voor later. Bij baby’s informeren wij ook altijd over de slaaptijden en schrijven wij op wat uw kind gegeten heeft.

Kleinschalige opvang.
Een huiselijke sfeer met voldoende aandacht voor elkaar maakt dat de lijnen kort zijn en de vertrouwensrelatie naar zowel kinderen, ouders, als collega’s op een gemoedelijke en respectvolle manier tot uiting komen.
Voor kinderen zijn wij vertrouwd doordat de pedagogisch medewerkers op vaste dagen werken, mocht hier eens van afgeweken worden door vakantie etc. dan is het nog steeds vertrouwd, doordat de kinderen en ouders nauw betrokken zijn bij het hele team. Dit doordat wij een klein team zijn.
Vanuit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ouders tevreden zijn over de gang van zaken. Wij zijn trots op de opkomst en betrokkenheid tijdens ouderavonden, welbevinden gesprekken en ons jaarlijkse zomerfeest. Waar enthousiast, op zowel een formele als een informele manier, met elkaar wordt omgegaan.

Pedagogisch beleid (link)

Oudercommissie:
De oudercommissie bestaat uit 4 leden. Dit zijn 3 ouders die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven. Drie keer per jaar heb ik als eigenaar samen met de oudercommissie een bijeenkomst.
De taken die bij de oudercommissie behoren zijn:

Klachtenprocedure
Kinderopvang Het Kuikentje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.
Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende. Zij is te bereiken per email: info@kinderopvanghetkuikentje.nl
Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Waarna de klachtencommissie zal worden geformeerd.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op de website van de Geschillencommissie.